Friday, January 8, 2010

ตำนาน นางเลือดขาว พัทลุง [ตำนาน นิทาน เรื่องเล่า]

[ตำนาน นิทาน เรื่องเล่า]

...................มีเรื่องราวเขียนดินสอดำในกระดาษเพลา เย็บเป็นเล่มคล้ายสมุดจีนเรียกว่า "เรื่องนางเลือดขาว" ความว่า เมืองพัทลุงได้ตั้งมาก่อน พ.ศ. ๑๔๘๐ เมืองตั้งอยู่ที่จะทิ้งพระ (ปัจจุบันเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสงขลา) มีเจ้าเมืองนามว่า พระยากรงทอง ครั้งนั้นตาสามโมกับยายเพชรสองผัวเมียอยู่ที่ตำบลปละท่า
ตะวันตกของทะเลสาบ (คือบ้านพระเกิด) เป็นหมอสดำ หมอเฒ่านายกองช้างเลี้ยงช้างส่งพระยากรงทองทุกปี วันหนึ่งตายายได้กุมารจากกอไม้ไผ่เสมรียง และได้กุมารีจากกอไผ่ตง มีพรรณเลือดขาวจึงเรียกว่า"นางเลือดขาว" ตายายก็เอามาเลี้ยงไว้จนเจริญวัยก็ให้อยู่กินเป็นสามีภรรยากัน ครั้นเมื่อตายายถึงแก่กรรม
กุมารและนางเลือดขาวก็ฌาปนกิจแล้วนำอัฐิไปฝังไว้ในถ้ำคูหาสวรรค์ กุมารและนางเลือดขาวก็ได้รับมรดก เป็นนายกองช้างต่อมาจนมีกำลังขึ้น แต่นั้นมาก็เรียกตำบลบ้านนั้นว่า "พระเกิด" เป็นที่ส่วยช้างเลี้ยงช้างส่ง พระยากรงทองปีละตัว จึงทำเพลาตำรา (ตำนาน) ไว้สำหรับเมืองพัทลุงสืบมาต่อมาเรียกว่า "ที่คช" (คือที่ส่วยช้าง) มีเขตถึงบ้านท่ามะเดื่อ ครั้นกาลเวลาล่วงมา กุมารและนางเลือดขาวพาสมัครพรรคพวกไปทางทิศใต้ แต่ก็ไม่พบสถานที่ที่เป็น ประโยชน์ จึงเดินทางไปทางทิศอีสานบ้านพระเกิดซึ่งเป็นชัยภูมิดีก็ตั้งพักอยู่ ณ บางแก้ว ได้พบทรัพย์สมบัติ แก้วแหวนเงินทองเป็นจำนวนมาก แต่นั้นมาก็เรียกกุมารนั้นว่า "พระยา" ส่วนนางเลือดขาวสร้างพระพุทธรูป และอุโบสถไว้ที่ตำบลสทังวัดหนึ่ง ฝ่ายพระยากุมารก็เอาทรัพย์ทำพระวิหารและพระพุทธรูป แล้วจึงจารึกลงไว้ในแผ่นทองคำอันเป็น
ตำนานให้ชื่อว่า "วัดเขียนบางแก้ว" อีกวัดหนึ่ง และต่อมาปี พ.ศ. ๑๔๙๒ ที่จะทิ้งพระ พระยากุมารก็ทำ พระมหาธาตุและก่อพระเชตุพนวิหารขึ้นพร้อมกันกับวัดเขียนบางแก้วและวัดสทังเป็นสามอาราม พระยากุมารกับนางเลือดขาวชอบท่องเที่ยวและใจบุญ เมื่อเดินทางไปเที่ยวที่ไหนก็มักจะสร้าง พระพุทธรูปไว้ตามตำบลต่าง ๆ เป็นต้นว่า พระกุมารสร้างพระนอนไว้ที่ตรังองค์หนึ่งเมื่อกลับจากลังกามาขึ้น
บกที่ตรัง นางเลือดขาวก็สร้างวัด ณ ที่พระพุทธสิหิงค์ ไปเที่ยวเมืองนครศรีธรรมราชก็สร้างพระพุทธรูปไว้ หลายตำบล ความใจบุญของนางเลือดขาวลือเลื่อง ไปถึงกรุงศรีอยุธยา พระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยาให้คน มารับนางเลือดขาวที่เมืองนครศรีธรรมราช เพื่อทรงเลี้ยงเป็นมเหสีแต่เมื่อทรงพบว่านางมีสามีแล้วและกำลัง
ตั้งครรภ์ก็มิได้กระทำดังที่ตั้งพระทัยไว้ เมื่อนางคลอดบุตรเป็นชาย และโตพอสมควรก็ทรงขอไว้ นางจึงทูลลา กลับไปอยู่กับพระยากุมารที่บ้านพระเกิดจนถึงแก่กรรม
แนวคิด
........................ตำนานนางเลือดขาวนอกจากจะเป็นเรื่องราว ที่มีอิทธิพลต่อการสร้างประวัติศาสตร์และโบราณคดี เมืองพัทลุงแล้ว ยังมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และความเชื่อของชาวใต้และชาวพัทลุง อีกด้วย จึงถือได้ว่า เป็นนิทานหรือตำนานที่มีความสำคัญ และน่าสนใจที่สุด

[ตำนาน นิทาน เรื่องเล่า]

No comments:

Post a Comment